หลักสูตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า


ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม
สาขาวิชา        ไฟฟ้ากำลัง
รหัสหลักสูตร   11308 
หลักสูตร        การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์  หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                  Motor Machinery Repairing Course
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
1.. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการทำงาน การเขียนแบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การใช้งานเครื่องวัดทางไฟฟ้า และการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า สำหรับงานซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์
2. มีทักษะเกี่ยวกับ งานเขียนแบบ งานต่อวงจรไฟฟ้า  งานใช้เครื่องมือวัด  งานเครื่องมือช่างไฟฟ้า งานถอดประกอบ งานตรวจสอบข้อบกพร่อง งานแก้ไขข้อบกพร่อง งานทดสอบการใช้งาน งานบำรุงรักษา สำหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเขียนแบบไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้า  ใช้เครื่องมือวัด  เครื่องมือช่างไฟฟ้า ถอดประกอบ ตรวจสอบข้อบกพร่อง แก้ไขข้อบกพร่อง ทดสอบการใช้งาน บำรุงรักษา สำหรับงานซ่อมซ่อมไดร์เป่าผมพัดลม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า ปั๊มน้ำอัตโนมัติ สว่านไฟฟ้าโดยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย  ตามใบงานที่กำหนดให้ปฏิบัติ  มีความรู้ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่หลักสูตรกำหนด  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา อดทน สะอาด ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  11308-01    ชื่อวิชาการปฏิบัติงานไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับ      
                          งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์                       
รหัสวิชา  11308-02    ชื่อวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์